Privacybeleid

Dit beleid gaat over hoe we uw persoonlijke informatie behandelen en zullen behandelen, in het bijzonder met de toepassing van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in wat met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en het vrije verkeer ervan (RPGD) en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGD).

Identificatie van de behandelingsmanager

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten en in art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, met betrekking tot het recht op informatie die u bijstaat, informeren wij u dat, door dit privacybeleid te aanvaarden, de gebruiker (hierna de ” Gebruiker”) wordt geïnformeerd en geeft zijn vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming zodat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt via de website op de URL https://www.lambdamotive.com, (hierna de “Website”) worden behandeld door:

 • Identificatie: Lambda Automotive, S.L
 • CIF: B92995901 
 • Adres: 29130 Alhaurín de la Torre – Málaga (Spanje) Avda. Doña Ana, Nave 7 (T6 B178) P.I. IV Fase
 • Telefoon: +34 952 41 29 53
 • E-mail: info@lambdamotive.com
 • Domeinnaam: https://efitaller.com
 • Registratiegegevens: Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4643, libro 3551, Folio 85, Hoja MA-101364, Inscripción 1.
 

Herkomst en categorieën van verwerkte gegevens

De persoonsgegevens die LAMBDA AUTOMOTIVE verwerkt, komen rechtstreeks van haar klanten en gebruikers. De categorieën gegevens die worden verwerkt zijn:

 • Identificatiegegevens: naam, achternamen, DNI/NIF/CIF, postadres, e-mailadres, postcode, telefoon.
 • Gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden.
 • Post- of elektronische adressen.
 • Commerciële informatie.
 • Economische en bankgegevens.

Speciaal beveiligde gegevens worden niet verwerkt. De gevraagde persoonsgegevens zijn verplicht, op een zodanige manier dat de weigering om ze te verstrekken de onmogelijkheid kan betekenen om de levering van de diensten of de verwerving van de gecontracteerde goederen uit te voeren. In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij dat hij toestemming heeft en verbindt hij zich ertoe de informatie in deze clausule over te dragen, waarbij LAMBDA AUTOMOTIVE in dit verband wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid. LAMBDA AUTOMOTIVE kan echter verificaties uitvoeren om dit feit te verifiëren, door de bijbehorende due diligence-maatregelen te nemen, in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

Doel van de behandeling en aard van de verzamelde gegevens

Webclients

Wanneer u een product koopt in onze online winkel, worden de gegevens die u ons verstrekt gebruikt om de gekochte producten te verwerken, te verzenden en te factureren. Om bestellingen in de online winkel te plaatsen, moet elke klant, vrijwillig en onder zijn verantwoordelijkheid, zijn persoonlijke gegevens waar en nauwkeurig verstrekken. De Gebruiker die het online aankoopproces formaliseert, verklaart eigenaar te zijn van de verstrekte informatie, of bij gebreke daarvan toestemming te hebben van de persoon namens wie hij het beheer uitvoert.

Geregistreerde gebruikers

De informatie die u ons verstrekt in het registratieformulier wordt gebruikt voor het beheer van gebruikers van de website, zodat u toegang kunt krijgen tot uw profiel, het online platform, uw bestellingen kunt controleren en uw aankopen kunt doen zonder dat u uw identificatiegegevens opnieuw hoeft in te voeren. Voordat gebruikers een bestelling plaatsen, moeten gebruikers zich registreren in het gedeelte “Mijn account”, zodat we de bestelling kunnen verwerken op basis van de fiscale gegevens van de klant, zoals adres, ID of contactgegevens.

Nieuwsbrief abonnees

In de gevallen waarin u ons uw toestemming verleent zoals bepaald in artikel 21 van de Wet op de diensten van de informatiemaatschappij, zullen wij uw identificatie- en contactgegevens gebruiken om u informatie te sturen over interessant nieuws en over onze producten en diensten.

Duur van gegevensverwerking

LAMBDA AUTOMOTIVE bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruikers alleen voor de tijd die nodig is om de doeleinden uit te voeren waarvoor ze zijn verzameld, zolang de verleende toestemmingen niet worden ingetrokken. Vervolgens houdt zij, indien nodig, de informatie geblokkeerd gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen of de wettelijk vastgestelde termijn voor eventuele handeling die uit de behandeling kan voortvloeien.

Webclients

De informatie wordt bewaard voor de periode die nodig is om de levering en facturering van de gekochte producten te beheren; Vervolgens wordt de informatie gedurende de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen bewaard voor het toezicht op commerciële acties en daarna verwijderd.

Geregistreerde gebruikers

De informatie van geregistreerde gebruikers wordt voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de gebruiker vraagt ​​om te worden verwijderd als een geregistreerde gebruiker.

Nieuwsbrief abonnees

De informatie over ontvangers van commerciële communicatie wordt voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de Gebruiker vraagt ​​om zich uit te schrijven voor het ontvangen van nieuwe communicatie.

Legitimatie bij gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de verwerking van gebruikersgegevens door LAMBDA AUTOMOTIVE om de registratie en registratie van de gebruiker op het Platform uit te voeren, wordt gevonden in de toestemming van de geïnteresseerde partij, gevraagd voor het specifieke geval.

Het beheer van het contracteren van producten of diensten, betaling, facturering en bijbehorende verzendingen wordt op zijn beurt gelegitimeerd door de uitvoering van het contract zelf.

Bovendien is de verwerking van gegevens voor het verzenden van elektronische nieuwsbrieven met aanbiedingen, promoties en nieuws met betrekking tot onze diensten, commerciële en/of promotionele informatie ook gebaseerd op het legitieme belang van LAMBDA AUTOMOTIVE om dergelijke verwerking uit te voeren in overeenstemming met de huidige voorschriften.

De verkregen toestemmingen voor de bovengenoemde doeleinden zijn onafhankelijk, dus de gebruiker kan een of meer ervan intrekken zonder de andere te beïnvloeden.

Evenzo kan de informatie van de gebruiker worden gebruikt om te voldoen aan de verschillende wettelijke verplichtingen van LAMBDA AUTOMOTIVE.

Beslissingen

Geautomatiseerde beslissingen, profielen en toegepaste logica:

Het bedrijf neemt GEEN geautomatiseerde beslissingen, profielen of logica die op uw gegevens wordt toegepast.

Ontvangers van gegevens en internationale overdrachten

Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

 • Aan banken en financiële instellingen voor het incasseren van de aangeboden diensten.
 • Aan het Bureau van consumenten en gebruikers in geval van een claim.
 • Aan fabrikanten, technische diensten en/of groothandels in geval van garantie of reparatie. Aan die transportbedrijven die mogelijk de verzending naar klanten van de bijbehorende bestellingen hebben besteld.
 • In de wettelijk vastgestelde gevallen, zoals het geval is bij de veiligheidsdiensten en -organen.
 • Aan de overheidsdiensten waaraan LAMBDA AUTOMOTIVE informatie moet verstrekken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 

Gebruikersrechten

De belanghebbende kan de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens.
 • Recht om de rectificatie of verwijdering ervan te verzoeken.
 • Recht om beperking van uw behandeling te vragen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen behandeling.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval ze alleen worden bewaard voor het uitoefenen of verdedigen van claims. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal de entiteit stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Als toestemming wordt verleend voor een specifiek doel, heeft de gebruiker het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

De uitoefening van de bovengenoemde rechten is zeer persoonlijk, dus het zal nodig zijn dat de gebruiker zijn identiteit bewijst. Om de bovengenoemde rechten waarin de wetgeving voorziet uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met LAMBDA AUTOMOTIVE, S.L. via e-mail naar: info@lambdamotive.com of door te schrijven naar het adres Avda.Doña Ana, Nave 7 (T6 B178) P.I. IV-fase, 29130, Alhaurín de la Torre · Málaga (Spanje).

De mededeling bevat de volgende gegevens en documenten:

 • Naam en achternaam van de belanghebbende, met een fotokopie van de DNI of een ander geldig document dat hem identificeert en, in voorkomend geval, van de persoon die hem vertegenwoordigt; het gebruik van een elektronische handtekening is vrijgesteld van de presentatie van deze documenten.
 • Vermelding van het adres van de belanghebbende en verzoekschrift waarin het verzoek is gespecificeerd (het recht dat bedoeld is om uit te oefenen). In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.agpd.es
 

Veiligheid

LAMBDA AUTOMOTIVE voldoet aan de richtlijnen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens ( RGPD), evenals de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGD) en andere te allen tijde van kracht zijnde regelgeving, en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker gegevens.

Koekjes

Lambda Automotive, S.L. informeert u dat er cookies op uw systemen zijn geïnstalleerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Door toegang te krijgen tot de Lambda Automotive, S.L. de server kan de cookie herkennen en informatie verstrekken over uw laatste bezoek, waardoor de browse-ervaring wordt verbeterd of vergemakkelijkt. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

Wijzigingen

LAMBDA AUTOMOTIVE behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Het wordt daarom aanbevolen dat de gebruiker dit privacybeleid regelmatig herziet om geïnformeerd te worden over de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens, evenals over de rechten die hem daarbij helpen.

Toepasselijke wetgeving

Dit beleid wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving, evenals de oplossing van eventuele controverses of verschillen met betrekking tot deze website. Het gebruik van de diensten van deze website impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de Spaanse jurisdictie.

Laatste update: 07/29/2021